Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Allmänna villkor

Leveranstider

Enligt överenskommelse.


Minimidebitering

För samtliga uppdrag gäller en minimidebitering som räknas ut antingen per ord eller per timme.


Volymberäkning

Baseras på ordantalet i källtexten. Alla ord- och sifferkombinationer räknas som ord.


Kvalitetsgaranti/ansvarsbegränsning

JS TransProof ansvarar för att kvaliteten på den översatta texten överensstämmer med god översättarsed. Vid fel eller brist är ansvaret begränsat till utbyte och rättad översättning. Detta ansvar gäller endast under förutsättning att den felaktiga översättningen returnerats till JS TransProof för granskning och kontroll. Ansvaret begränsas under alla förhållanden till belopp motsvarande den ersättning som betingats för uppdraget.


Godkännande

JS TransProof skickar den beställda översättningen till kunden för godkännande. Anmärkningar mot det levererade uppdraget av språklig eller annan natur ska, för att kunna beaktas, ha kommit in till JS TransProof så fort som möjligt och senast 7 dagar efter materialets översändande.


Tillägg/ändringar

Eventuella ändringar, rättningar och tillägg till ursprungstexten som kommer JS TransProof tillhanda efter att uppdraget påbörjats debiteras extra enligt prislista. Om kunden ändrar förutsättningarna för uppdraget under uppdragets gång har JS TransProof rätt att justera leveransdag och pris.


Upphovsrätt

Sedan kund erlagt full betalning erhåller kunden upphovsrätten till den levererade översättningen. JS TransProof har dock rätt att fritt och utan ersättning förfoga över ordlistor och liknande som upprättats under och på grund av uppdraget.


Säkerhet/sekretess

JS TransProof förbinder sig att förvara samtliga dokument och annat material som företaget erhåller för översättning under sådana former att det inte kan komma obehöriga tillhanda.


Avbrytande/force majeure

Om uppdraget skulle avbrytas, försenas eller på annat sätt uppehållas av skäl utanför JS TransProofs kontroll debiteras detta enligt de faktiska kostnader som uppstått av denna anledning.

JS TransProof är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om företagets skyldigheter fördröjs på grund av sjukdom, eldsvåda eller annan liknande oförutsedd omständighet som ligger utanför företagets kontroll.


Betalningsvillkor

Betalning ska ske inom 30 dagar netto från fakturans utställande. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser i räntelagen till dess att full betalning skett.


Tvister

Tvist rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förlikning mellan parterna. I andra hand ska en tvist hänskjutas till domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.